TASFİYE YASASI KARARNAMESİ 2019 UYGULAMA

Kamu müteahhitlerini yakından ilgilendiren tasfiye yasası, 18.01.2019 Tarih ve 30659 sayılı resmi gazetede yayınlanan “7161 no lu Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında yürürlüğe girdi.

Tasfiye yasası kararnamesi olarak bilinen, kanunda yapılan geçici süreli düzenleme :

Kararnameye göre tasfiye işlemlerinden yararlanma şartları,

  • Söz konusu işin, ihale tarihinin 31/08/2018 tarihinden önce ve 18.01.19 tarihi itibariyle devam etmekte olmasıdır.
  • Yüklenici firmanın 19.03.2019 tarihine kadar idareye yazılı olarak tasfiye talebinde bulunması gerekliliğidir.

Bu ön şartları sağlayan işlerde, idare onayı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınması halinde devir ve tasfiye kararı alınabilir. Bu aşamadan sonra yüklenici, tasfiye veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında herhangi bir hak talebi (fiyat farkı, süre uzatımı vb.) bulunamayacağı durumu kanunda belirtilmiştir. Bu kapsamdan faydalanarak fesih veya devir işlemleri gerçekleştirilen sözleşmelerden damga vergisinden muaf tutulacak ve teminat mektuplarını gelir kaydedilmeyecektir.

Tasfiye Edilecek Teklif Birim Fiyatlı İşlerde Kesin Hesap

Tasfiye onayından sonra yapılacak işlem, tasfiye kesin hesap düzenleme işlemi olup, teklif birim fiyatlı işlerde bu işlem daha basit olacaktır. Yüklenicinin tamamlayıp, idare ve yüklenici taraflarının doğruluğunu kabul ettiği imalat miktarları, sözleşme birim fiyatları ile çarpılıp kesin hakediş düzenlenir.

Tasfiye Edilecek Anahtar Teslim Götürü Bedel İşlerde Kesin Hesap

Tasfiye onayından sonra düzenlenecek tasfiye kesin hesabı anahtar bedel götürü bedel işlerde, teklif birim fiyatlı işlere nazaran biraz daha detaylıdır. Anahtar teslim götürü bedel işlerin tasfiyesi sürecinde yapılacak işlemleri başlıklar halinde sıralarsak;

  • İmalat Cetveli Oluşturulması ve İş Kalemi Miktarlarının Hesaplanması,
  • İmalat Tutarlarının ve Gerçekleşme Oranının Tespiti olacaktır.

Anahtar Teslim Götürü Bedel İşlerde ihale dokümanından yer alan proje, mahal listesi, teknik-özel şartnameler, pursantaj, poz listesi gibi belgelerden bu süreçte faydalanabileceğimiz sadece proje ve mahal listesi ve onu destekleyici şartnameler olacaktır.
Pursantaj ara hakedişlerde ödemeye esas olan ve idare insiyatifine bağlı olarak düzenlenen bir oran olduğundan tasfiye hakedişinde kullanılmayacaktır. Varsa poz listesi ise hesap kesme sürecinde; herhangi bir miktar belirtmediğinden, sadece özel pozların fiyat tespitinde kullanılacak bir tanım açıklaması olacaktır.
İdarenin ihale öncesi hesaplayıp, ihale tarihinde açıkladığı yaklaşık maliyet ise kesin hesap hakedişinde kullanılması zorunlu olan bir tutar olmayacaktır. Bunun nedeni yaklaşık maliyetin işin kesin maliyet hesabı için çeşitli (idarenin hesabında olası hata, fiyat tespitinde resmi olmayan evrak ile yapılan tespitler vs.) nedenlerle kesin hakedişte doğru kabul edilebilecek güvenilirlikte olmamasıdır.

İmalat Cetveli Oluşturulması ve İş Kalemi Miktarlarının Hesaplanması

İşin kesin hesabı öncesi düzenlenecek imalat cetveli, proje, mahal listesi ve teknik şartname dokümanlarına göre belirlenir. Maliyet hesaplamalarında düzenlenen bu imalat cetveli kullanılacaktır.
Projeye göre yapılması gereken imalatlar ile proje ve diğer dokümanlar harici yapılan işlerin poz listeleri oluşturulur. Her iş kaleminin proje metrajları ve tamamlanan kısmının metrajları ayrı şekilde hesaplanır. Bu kısımda dikkat edilecek husus iş artışını veya artan-azalan hesabını gerektiren ilave işlerin proje maliyet hesabında “0” olarak alınıp tamamlanan metraj kısmında miktarının belirtilmesidir.
Bu işlem sonrası elimizde projeye ait tüm iş kalemleri metrajları ile birlikte listelenecektir.

İmalat Tutarlarının ve Gerçekleşme Oranının Tespiti

Hazırlanan imalat cetvelinden, imalat tutarını hesaplamak için; tasfiye onay tarihi itibariyle geçerli olan birim fiyatlar kullanılacaktır. Çoğunlukla 2019 mart ya da nisan ayına denk gelecek olan onay işlemleri için, 2019 ÇSB Birim fiyatları ve özel pozlar için güncel olarak yapılacak tespitler kullanılacaktır. Tasfiyeli işlerin kesin hakedişlerinde 2019 birim fiyatlarının kullanılması, yapılan işlerin 2019 birim fiyatlarına göre yükleniciye ödeneceği anlamını taşımamaktadır.

Bahsedilen hesaplamalarla tespit edilen tamamlanma tutarının, proje maliyet hesabına(yaklaşık maliyet değil) bölünmesiyle fiziki gerçekleşme oranının tespiti yapılacaktır.

Gerçekleşme oranı tespit edildikten sonra bu oranın sözleşme bedeli ile çarpılması sonucu bulunacak bedel tasfiye tarihi itibariyle hak edilen bedeldir. Önceki hakediş toplamının bu tutardan çıkartılması sonucu bulunacak bedel yükleniciye ödenmesi gereken bedel olacaktır.
İhale Hesapçı bünyesinde, Tasfiye Edilecek İşlerin Kesin Hesabının Yapılması konusunda ilgilenen firmalara mühendislik hizmeti verilmektedir. Tasfiye işlemleri ile ilgili talepleriniz için irtibata geçebilirsiniz.

İHALE HESAPÇI
GSM : 0506 538 45 58
Mail  : [email protected]  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir