22 Ocak 2022 tarih ve 31727 sayılı Resmî Gazete de, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa mal, hizmet ve yapım işlerinde sözleşme kapsamında verilen fiyat farkına ek fiyat farkı düzenlenmesine ilişkin kanun yayımlanmıştır.

Resmî Gazete de 24 Şubat 2022 tarih ve 31760 sayı ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de ek fiyat farkı uygulama esasları açıklanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde;

 • Ek fiyat farkının hangi işler için düzenlenebileceği,
 • Sözleşmedeki mevcut fiyat farkı düzenlemelerine göre öngörülen hesaplama yöntemi,
 • Ek Fiyat Farkının hangi dönemdeki hakedişlerde uygulanacağı,
 • Sözleşmenin devrine ilişkin uygulama esasları açıklanmıştır.

HANGİ İŞLER İÇİN İLAVE FİYAT FARKI DÜZENLENEBİLİR

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22 Ocak 2022 tarihi itibariyle devam eden veya bu tarihten önce fesih veya tasviye edilmeksizin kabulü veya geçici kabulü yapılan mal, hizmet alımları ve yapım işlerde ilave fiyat farkı düzenlenecektir.

Düzenlenecek ek fiyat farkı yalnızca 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için uygulanacaktır.

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmaması, ek fiyat farkı verilmesi durumunu değiştirmeyecektir.

YAPIM İŞLERİNDE EK FİYAT FARKI HESABI

Fiyat Farkı Ödemesi Genel Endeks Üzerinden Verilen İşler İçin Ek Fiyat Farkı Hesabı

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmayacağı veya Yİ-ÜFE Genel endeksi esas alınarak fiyat farkı düzenlenen yapım işlerinde ek fiyat farkının hesaplamasında,

olmak üzere

formülü kullanılır.

Burada;

 • Gn 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözleşme kısmı uygulama ayına ait endeksi,
 • G0;

       ** 1 Temmuz 2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde 2021 yılı Haziran ayına ait endeksini,

       ** 1 Temmuz 2021 ile 30 Kasım 2021 tarihi arasında ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi,

 • An 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözleşme kısmı için yapılan ilk geçici hakediş “n=1” olmak üzere (n) inci hakedişteki kdv hariç toplam tutarı,
 • E ihale dokümanında;
 1. Fiyat farkı hesaplanmayacağı düzenlenen sözleşmelerde ek fiyat fark formülünde “0,56” katsayısını
 2. Fiyat farkı hesabında “Yİ-ÜFE Genel” endeksi esas alınacağı şeklinde düzenlenen sözleşmelerde ek fiyat fark formülünde “0,41” katsayısını temsil eder.

Fiyat Farkı Ödemesi Ağırlık Oranları Üzerinden Verilen İşler İçin Ek Fiyat Farkı Hesabı

Fiyat Farkı hesabında girdilerin ağırlık oranlarına ilişkin temsil katsayıları ile endeksler belirlenerek Yİ-ÜFE alt endekslerine göre fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen sözleşmelerde

olmak üzere,

formülü kullanılır.

Burada;

 • Gn 1 Temmuz 2021 ile 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözleşme kısmı uygulama ayına ait endeksi,
 • G0

       ** 1 Temmuz 2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde 2021 yılı Haziran ayına ait endeksini,

       ** 1 Temmuz 2021 ile 30 Kasım 2021 tarihi arasında ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi,

 • An 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözleşme kısmı için yapılan ilk geçici hakediş “n=1” olmak üzere (n) inci hakedişteki kdv hariç toplam tutarı,
 • AY0 EPDK tarafından akaryakıt ürünleri için yayımlanan, 1 Temmuz 2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde 2021 yılı Haziran ayına ait ortalama satış fiyatını, 1 Temmuz 2021 ile 30 Kasım 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan ihalelerde ihale tarihindeki satış fiyatını,
 • AYn EPDK tarafindan akaryakıt ürünleri izin yayımlanan uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını,
 • Pn 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen sözleşme kısmı için yapılan ilk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler, güncel endeksler ve akaryakıt bayi satış fiyatları ile a, b1, b2, b3,1, bs3,2, b4, b5 ve c katsayılarının ilgili formüllere uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını
 • b3,1 Akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı (b3,1= k x b3),
 • b3,2 Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı (b3,2= (1-k) x b3
 • k Akaryakıt girdisinin nispi ağırlığını gösteren düzeltme katsayısını,
 • E “0,33” katsayısını temsil eder.

Yapım işlerinde ek fiyat farkı hesabını, sayfamızda bulunan online ek fiyat farkı hesaplama tablosunda düzenleyebilirsiniz.

Ek fiyat farkı hesaplama excelinde sarı dolgulu hücrelere veri girişi yaparak ek fiyat farkı ödenecek toplam tutarı tespit edebilirsiniz.