YAPIM İŞLERİNDE SINIR DEĞER VE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİ

Kamu İhale Genel Tebliği’nde ihalesi yapılan işin, ihale komisyonu tarafından, yaklaşık maliyet ve ihalede isteklilerin verdiği tekliflere göre sınır değerinin hesaplaması ve buna bağlı olarak aşırı düşük teklifleri tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

SINIR DEĞER HESAPLAMA

İhalelerin, gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak tekliflere ihale edilmesine engel olmak amacıyla; ihalenin sınır değeri hesaplanır ve sınır değerin altında kalan teklifler aşırı düşük teklif olarak değerlendirilir. Aşırı düşük teklifler, ihalenin idari şartnamesinde belirtildiği duruma göre aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulur ya da herhangi bir savunma istenmeksizin değerlendirme dışı bırakılabilir.

Sınır değer hesaplamasında kullanılacak veriler;

  • Yaklaşık Maliyet
  • Sınır Değer Katsayısı (N),
  • İhaleye, isteklilerin vermiş olduğu teklif tutarlarıdır.

Sınır değer hesaplamada geçerli teklifler; yaklaşık maliyetin %120 sinden fazla veya %40 ından az olmayan teklifler olacaktır. Bu aralığın ( YM x %40 < TEKLİF < YM x %120) içerisinde yer almayan teklifler sınır değer hesaplamada değerlendirme dışı bırakılır. İhaleye verilen tekliflerin hepsinin yaklaşık maliyetin %40 ından düşük olması durumunda, sınır değer yaklaşık maliyetin %40 ı olarak belirlenir. Yapılan hesaplama sonucu sınır değerin yaklaşık maliyetin %40 ından düşük çıkması durumunda ise sınır değer yine yaklaşık maliyetin %40 ı olarak tespit edilir.

Sınır değer hesaplamada yer alan sınır değer katsayısı (N); işin niteliğine göre belirlenirken, 11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan

  • Üst yapı bina işleri,
  • Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşler,
  • Elektrik İşleri,
  • Elektronik ve İletişim İşleri,
  • Üstte belirtilen yapım işleri ile ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj işlerinde N=1,00 olarak belirlenecektir.
  • Diğer Yapı ve Altyapı İşleri İçin N=1,20 olarak alınır.
  • Ön Proje üzerinden ihalesi yapılacak işlerde 0,90<N<1,10 olarak belirlenecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı, idari şartnamede belirtilmesi gereklidir.

 Sınır Değer Hesaplama Formulü;

Sınır değer hesaplamasında sırası ile;

1)  Tort1  (Geçerli tekliflerin (Tn) aritmetik ortalaması) bulunur.

2) σ (Geçerli tekliflerin standart sapması) bulunur.

3) Aritmetik ortalamadan standart sapmanın çıkartılması ve eklenmesi ile bulunan aralık içersinde kalan tekliflerin, tekrar ortalaması alınır(Tort2).

(Tort1– σ ≤ Ti ≤ Tort1+ σ)}

4) C Değeri hesaplanır.

C= Tort2 / YM

5) C değerinin bulunduğu aralığa göre K değeri bulunur.

C < 0,60  ise; K=C

6) Formülde tüm değerler yerine yazılarak sınır değer tespit edilir.

Altta bulunan Sınır Değer Hesaplama Excel Tablosu na yaklaşık maliyet, sınır değer katsayısı ve teklifleri girerek pratik olarak Sınır Değer Hesabını yapabilirsiniz.

İHALE HESAPÇI