Yapım işlerinde revize birim fiyat hesabı, birim fiyat teklifi alınan ihalelerde belirli koşulların sağlanması sonucunda hesaplanması gereken bir uygulamadır.

Birim fiyat teklif usulü ile düzenlenen ihalelerde teklifler değerlendirilirken; ihale kapsamında bulunan iş kalemlerinin fiyatları ayrı ayrı mukayese edilmezken, iş kalemleri toplamından oluşan toplam bedel mukayese edilerek, en avantajlı firma üzerine ihale bırakılır ve bu toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.

Teklif birim fiyatlı işlerde, teklif mektubunda yer alan fiyatlar, sözleşme birim fiyatları olarak esas alınır. Ancak İş kalemlerinin miktarları keşif miktarı olan miktarlarla sınırlı kalmayabilir. İş kalem miktarlarında artışın herhangi bir sınırlamaya tabi olmaması bu hususun kötüye kullanımının önünü açarken; revize birim fiyat uygulaması ise iş kalemlerinin bu artışında, yüklenicilerin mali yönden avantajını azaltarak idarelerin lehine durum sergiler.

REVİZE BİRİM FİYATLARIN DÜZENLENME ŞARTLARI

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi teklif birim fiyatlı yapım işlerinde revize birim hesabını gerektiren iki koşul vardır.

  • Sözleşme birim fiyat teklif cetvelinde yer alan herhangi bir iş kaleminde, işin devamı sırasında %20 yi aşan bir artışın meydana gelmesi.
  • İlk maddeyi sağlayan artışın parasal tutarının toplam sözleşme bedelinin %1 ini geçmesi gerekmektedir.

REVİZE BİRİM FİYATIN HESAPLANMASI

Revize birim fiyat hesaplanması gerektiren koşullar sağlandığında, uygulanacak revize birim fiyat formulü:

R= F x ( 1- ((AxF)/S) ) dir.

Bu Formülde ;
R= Revize Birim Fiyatı (TL/brm.) ,
F= İş Kaleminin Sözleşme Birim Fiyatını (TL/brm.) ,
A= İş Kaleminde meydana gelen iş artışını (TL),
S= Sözleşme Bedelini temsil eder.

Burada hesaplanan revize birim fiyat (R) ın uygulanacağı miktar iş kalemi keşif miktarının %20 sinin aşan kısmı olacaktır. Buradaki sözleşme bedeli iş artışları hariç olan ilk sözleşme bedelidir. Birim fiyatlı işlerde iş artışının devam ettiği durumlarda, revize birim fiyat her hakediş döneminde hesaplanarak uygulanacaktır. Dolayısıyla kesin hesap düzenlenmeden artışa devam eden iş kaleminin, ödemeye tabi birim fiyatı netleşmeyecektir.

REVİZE BİRİM FİYAT UYGULAMASINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

  • Anahtar Teslim Götürü Bedel ile ihalesi düzenlenen işlerde revize birim fiyat hesaplama söz konusu değildir.
  • Teklif Birim Fiyatlı olarak düzenlenen devam etmekte olan işlerde teklif cetvelinde bulunmayan (iş devam ederken yeni fiyat düzenlenen) iş kalemlerinde, mukayeseli hakedişte belirtilen keşif miktarında artış olması durumu olsa bile yeni birim fiyatlarda revize birim fiyat uygulanmaz.
  • Dönemsel hakedişlerde yapılan iş miktarı artış gösterdiği takdirde; revize birim fiyat hesabı güncellenmelidir. Miktarı artış gösteren iş kalemlerinin revize birim fiyatı değişken tutarda olup, nihai birim fiyat kesin hakedişte hesaplanacak olan birim fiyat olacaktır.

REVİZE BİRİM FİYAT HESAPLAMA EXCEL TABLOSU

Aşağıda bulunan hesaplama modülünde; sözleşme bedeli ve birim fiyat teklif cetvelinde bulunan değerleri değiştirerek, excelde revize birim fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.​